Puijo luonnonsuojelualueena Puijo luonnonsuojelualueena

 

Luonnonsuojelulla on Puijolla pitkät perinteet. Selänteen eteläkärjessä sijaitseva suojelualueen vanhin osa, noin 60 hehtaaria, perustettiin jo vuonna 1928, yhtenä maamme ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Suojelualuetta laajennettiin 2000-luvun alussa. Nykyisin noin 210 hehtaarin suuruinen suojelualue käsittää lähes puolet vielä rakentamattomasta Puijon selänteestä. Suojelualueeseen kuuluvat sekä itärinteen rehevät lehdot että vanhojen metsien alueet Kokonmäen itärinteessä ja vanhalla luonnonsuojelualueella.

 

Puijon luonto on kansainvälisestikin arvokasta, sillä suurin osa suojelualueesta sisältyy myös EU:n Natura 2000 –verkostooon. Natura-alueen suojeltavia luontotyyppejä ovat luonnonmetsät, lehdot ja kasvipeitteiset silikaattikalliot. Suurin osa alueesta on luonnonmetsien ja lehtojen peitossa. Puijolla tavataan myös useita Euroopassa harvinaisia eliölajeja, jotka ovat niin sanottuina direktiivilajeina EU:n erityisessä suojeluksessa. Tällaisia lajeja ovat muun muassa idänlehväsammal, hajuheinä, myyränporras, liito-orava ja kaikki lepakot.

 

Puijon luonnon suojelu on edistänyt luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä herkkien lehtokasvien elinympäristöjä. Myös lahopuusta riippuvaisten eliölajien elinmahdollisuudet ovat suojelun ansiosta parantuneet. Esimerkiksi kolopesijöiden määrä on linnustolaskentojen mukaan lisääntymässä alueella.

Kuvia Kuvia

Kuva: Kari Jämsen

Kuva: Vicente Serra