Harvinaisia eliöitä Harvinaisia eliöitä

 

Puijon luonto on hyvin vaihteleva ja monipuolinen. Alueelta löytyy muun muassa iäkkäitä, lähes luonnontilaisia metsiä, joissa elää menestyvät monet lahoavaa puuainesta vaativat eliölajit. Puijolla on myös laaja kirjo erityyppisiä lehtoja, jotka ovat vaateliaiden, rehevää kasvupaikkaa vaativien lajien elinpiirejä. Vanhat metsät ja lehdot ovat turvapaikka monelle harvinaiselle ja uhanalaiselle eliölajille.

 

Lajien uhanalaisuudesta

 

Uhanalaisuudella tarkoitetaan lajin tai sitä alemman eliöryhmän (taksonin) häviämistodennäköisyyttä. Suomessa on tehty neljä laajaa uhanalaisten lajien arviointia, joista viimeisin valmistui vuonna 2010. Arviointi tehtiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) laatimien ohjeiden mukaisesti. Suomen arviointi kattaa noin 21 400 lajia eli 45 prosenttia lajistosta.

 

Arvioidut lajit jaetaan uhanalaisluokkiin sen mukaan, miten suuri lajin häviämisen todennäköisyys on tietyllä aikavälillä:

- RE, hävinneet

- CR, äärimmäisen uhanalaiset: lajin häviämisriski on erittäin korkea

- EN, erittäin uhanalaiset: lajin häviämisriski on hyvin korkea

- VU, vaarantuneet: lajin häviämisriski on korkea

- NT, silmälläpidettävät: kaikki uhanalaisuuden kriteerit eivät täyty, mutta on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Silmälläpidettävien lajien tilannetta on seurattava.

- DD, puutteellisesti tunnetut

 

 

Linkki:

 

Suomen lajien uhanalaisuus 2010


Kuvia Kuvia

Ketonoidanlukko kuuluu harvinaistuneisiin kasvilajeihin.

Kuva: Outi Vainio